Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami TeMaR-TECHNOLOGIE z siedzibą w Szreniawie, lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z TeMaR-TECHNOLOGIE.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez TeMaR-TECHNOLOGIE. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art.13 RODO, informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TeMaR-TECHNOLOGIE w Szreniawie, ul. Szmaragdowa 5/1, 62-052 Szreniawa, e-mail: biuro@temar-technologie.pl, tel. +48 503 036 605.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych ( np. dane zawarte w fakturach) a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy.

Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.

TeMaR-TECHNOLOGIE będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak firmy kurierskie i transportowe.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.